Aan het laden...

Algemene voorwaarden

Autorijschool Lex van der Steen

Algemene voorwaarden behorende aan de lesovereenkomst van BOVAG rijscholen.

Versie mei 2019

DEFINITIES

  • Toets: testmoment zoals onder meer het onderzoek naar de rijvaardigheid, het theorie-examen, de tussentijdse toets, de code 95 toets (voor bijvoorbeeld BHV, EHBO, Heftruck etc.);
  • Praktijkopleiding: een rijles in de praktijk;
  • Pakket praktijkopleiding: de lesovereenkomst voor een vast aantal lessen of voor een vaste periode;
  • Het examenbureau: de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), de Contactcommissie Chauffeursvakbekwaamheid (CCV), het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), of een ander examenbureau;
  • Schriftelijk: in geschrift of elektronisch.

Artikel 1 - Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden horen bij lesovereenkomsten gesloten tussen bij BOVAG aangesloten verkeersscholen en hun leerlingen/cursisten.

Artikel 2 - De overeenkomst
In de lesovereenkomst staat om welke opleiding het gaat: theorieopleiding, praktijkopleiding, pakket praktijkopleiding, chauffeursopleiding, of een ander opleiding. De lesovereenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk vastgelegd. De leerling krijgt een afschrift van de lesovereenkomst.

Artikel 3 - Verplichtingen verkeersschool
De verkeersschool draagt er verplicht zorg voor dat:
1. De les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen (WRM);
2. De les zo veel mogelijk wordt gegeven door dezelfde instructeur;
3. De instructeur de leerling regelmatig en in ieder geval eens per vijf praktijklessen informatie geeft over de voortgang;
4. De aanvraag voor een toets na betaling binnen twee weken door de verkeersschool in het aanvraagbestand van het relevante examenbureau ingevoerd wordt;
5. De leerling op de datum en de tijd waarvoor hij is opgeroepen het onderzoek naar de rijvaardigheid zal kunnen doen in het lesvoertuig waarmee hij heeft gelest;
6. De afgesproken duur van een les ook helemaal gebruikt wordt voor deze les;
7. De verkeersschool een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, die in ieder geval een dekking biedt van € 2.500.000,-;
8. De leerling wordt geïnformeerd welke medische aandoeningen van invloed kunnen zijn op het recht om een voertuig te mogen besturen;
9. De leerling verteld wordt dat de verblijfsstatus bepalend is voor het recht op afgifte van een rijbewijs;
10. De leerling verteld wordt dat hij het moet melden als aan hem de bevoegdheid om een motorvoertuig te besturen is ontnomen.

Artikel 4 - Verplichtingen leerling
De leerling moet:
1. Bepaalde lesonderdelen beheersen voor dat aan een toets kan worden deelgenomen. De leerling moet zich aan het met de verkeersschool afgesproken lesschema tot elke toets nakomen en zich houden aan de op de (digitale) lesafsprakenkaart vastgelegde afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles.
2. De volledige lesprijs betalen als de rijles wordt afgezegd binnen 72 uur voor de afgesproken tijd.
3. Alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de lessen opvolgen.
4. Een geldig legitimatiebewijs en indien vereist, een geldig theoriecertificaat tonen bij een toets.
5. Op tijd afstemming zoeken met het examenbureau over relevante medische aandoeningen.
6. Melden dat hem de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen is ontnomen.

Artikel 5 - Betaling
1. De verkeersschool mag inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening brengen.
2. De verkeersschool mag de lesprijs verhogen tijdens de duur van de lesovereenkomst.
3. De leerling moet voor de betalingsdatum betalen. Bij verzuim kan de verkeersschool rente in rekening brengen.
4. Als de leerling niet betaalt, mag de verkeersschool de lesovereenkomst opzeggen.

Artikel 6 - Aanvraag voor een toets
1. De leerling betaalt de kosten van de toets aan de verkeersschool bij het invullen van de aanvraag.
2. De leerling kan zijn gegevens in het aanvraagbestand van de verkeersschool inzien na veertien dagen.
3. Als de toets niet doorgaat omdat de leerling niet of te laat verschijnt, moet de leerling betalen voor een nieuwe aanvraag.

Artikel 7 - Onderzoek naar de rijvaardigheid
1. Bij afzegging door het examenbureau wegens slechte weersomstandigheden, kan de verkeersschool kosten in rekening brengen voor een nieuwe aanvraag.
2. De verkeersschool regelt kosteloos een nieuwe aanvraag voor het onderzoek in bepaalde situaties.

Artikel 8 - Beëindiging van de lesovereenkomst
1. Praktijkopleiding kan worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand.
2. De leerling kan een pakket praktijkopleiding ontbinden als de verkeersschool tekortschiet in de nakoming.

Artikel 9 - Lesovereenkomst op afstand/buiten een verkoopruimte
De leerling die consument is, heeft de rechten en plichten die volgen uit de bepalingen voor overeenkomsten tussen handelaren en consumenten.

Artikel 10 - Bemiddelings- en Geschillenregeling
1. Bemiddeling bij klachten via BOVAG Bemiddeling of de geschillencommissie.
2. Geschillenregeling door de Geschillencommissie Rijopleidingen met een bindend advies.

Artikel 11- Vrijwaring
De verkeersschool draagt de kosten voor verkeersovertredingen die de leerling pleegt tijdens rijlessen en toetsen. De verkeersschool vrijwaart de leerling ook voor aanspraken van derden wanneer er op die momenten botsingen, aanrijdingen of overrijdingen gebeuren. Deze vrijwaring geldt niet bij opzet/grove schuld van de leerling en ook niet als de leerling alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen gebruikt die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
Blijkt dat het rijbewijs van een leerling was ingevorderd of verzwijgt de leerling een vonnis van de rechter waarin staat dat hij geen motorvoertuig mag besturen, dan zal deze leerling alle opgelegde boetes moeten betalen en de financiële consequenties dragen. Leerling vrijwaart de verkeersschool hiervoor.


Contactinformatie voor

Vragen en/of Informatie

klik hier om een mailtje te sturen naar info@lexvandersteen.nl óf neem telefonisch contact op via 036-5351509
Slagingspercentage
Top-3 Rijscholen in Almere met meer dan 25 examens in de laatste 12 maanden!
35 Jaar Ervaring
Sinds 1988 geef ik autorijles en ik heb bijna 1000 mensen aan een rijbewijs geholpen!
Hoge Beoordeling
Meer dan 160 leerlingen hebben mij inmiddels beoordeeld. Gemiddeld geven zij mij een 9,5!
Voordelig
Een goede rijopleiding is duur, een slechte rijopleiding is duurder!